I. Цени на услугите

 • 1. Всички цени на услугите са в лева.
 • 2. Цените са актуални към датата на поръчката.
 • 3. Всеки абонаментен план включва различен пакет от услуги, изрично посочени. Услугите, включени в различните абонаменти пакети и техните цени, можете да видите в секция "цени".
 • 4. Заплащането на цената на пакета се извършва чрез банков превод по левова банкова сметка.
 • 5. Извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на Morato.bg, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.
 • 6. Заплащането на годишната абонаментна такса дава възможност на клиента да ползва системата през периода, за който е заплатил. Правото на ползване на системата възниква след заплащане на годишната абонаментна такса. Клиентът има право да ползва системата само за срока, за който предварително е заплатил годишната абонаментна такса.
 • 7. Morato.bg не дължи връщане на вече платени суми. Дори клиентът да реши да прекрати едностранно ползването на услугата.

II. Съдържание

 • 1. Morato.bg предоставя на клиента система без съдържание, като клиента следва сам да въведе своите данни и клиенти, както и да прикачи изображения към тях.
 • 2. Отговорността за верността и законосъобразността на въведената информация е на клиента. Клиентът носи отговорност и за публикуваните от него текстове, изображения и материали. Клиентът се съгласява, че Morato.bg не носи отговорност за публикуваната от информация, текстове, изображения и материали.
 • 3. Отговорността за авторските права върху прикачените изображения е на Клиента. Клиентът се съгласява, че Morato.bg не носи отговорност за придобиване и ползване на тези права.
 • 4. Клиентът се задължава да не публикува текстове, изображения и материали, които нарушават закона или права на трети лица.
 • 5. Забранено съдържание: Съдържание за пълнолетни Съдържание, свързано с пропаганда срещу лице, група или организация Съдържание, защитено с авторски права Съдържание, свързано с наркотици, алкохол и тютюневи изделия Съдържание, свързано с хакерство и кракване Сайтове, предлагащи програми с възнаграждение (сайтове, заплащащи за определено действие) Съдържание, свързано с насилие Съдържание, свързано с оръжия Друго незаконно съдържание - Фалшифицирани стоки, Насилствени или незаконни сексуални актове или такива с малолетни.

III. Поддръжка

 • 1. При възникнал проблем с достъпа или ползването на системата, клиентът ще уведоми Morato.bg на следния email адрес: office@morato.bg
 • 2. Morato.bg не носи отговорност при възникнали проблеми, следствие на форс мажор, или на други причини, както и когато клиентът или крайните потребители са въвели неверни или погрешни данни или са ползвали системата без да спазват тези Общи условия. Morato.bg не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи на Клиента, следствие на проблем със системата.

IV. Лични данни

 • 1. С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за услугите, предоставяни от Morato.bg.
 • 2. При попълване на данните Kлиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, Morato.bg не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
 • 3. Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената за ползване на системата.
 • 4. Клиентът следва да се регистрира като оператор на лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и да иска съгласие от крайните потребители за събирането, обработването и съхраняването на личните им данни. Клиентът носи отговорност за начина, по който събира, обработва и съхранява личните данни на крайните потребители.
 • 5. Morato.bg има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения. С попълването на свои данни Клиентът дава съгласие на Morato.bg да събира и други данни за Клиента и крайните потребители, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата и всякаква друга информация. Събраните данни могат да бъдат използвани от Morato.bg за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

V. Права и задължения на страните

 • 1. Клиентът разбира и се съгласява, че Morato.bg има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
 • 2. Morato.bg има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на системата, да забрани използването и стартирането на конкретен софтуер, скрипт или други материали.
 • 3. Morato.bg си запазва правото да прекрати предоставянето на Услугата, за Клиенти, чиито регистрации причиняват натоварвания, или поради други събития, които нарушават нормалната работа на системата, включително ако Клиентът е надвишил установените от Morato.bg лимити.

VI. Прекратяване на услугата

 • 1. Нарушаването на тези Общи условия или Политиките за ползване, публикувани на уеб-сайта на системата, може да доведе до временно или постоянно прекратяване на услугите и преустановяване на достъпа на Клиента до системата, без Morato.bg да дължи уведомление, предупреждение или каквото и да е обезщетение на Клиента.
 • 2. Всички данни въведени от Клиентът се пазят в 30 дневен период след изтичане на абонаментния план. След изтичане на 30 дневния срок всички данни автоматично се изтриват.

Hacтoящитe oбщи ycлoвия peгyлиpaт oтнoшeниятa мeждy „Мебели Морато“ EOOД, EИK 203364000, peгиcтpиpaнo в Tъpгoвcĸия peгиcтъp пpи Aгeнция пo впиcвaниятa, aдpec нa yпpaвлeниe: гр.Бургас, кв.Ветрен, ул.Ветренска 17 наричан пo-нaтaтъĸ в дoгoвopa „Morato.bg“ и peгиcтpиpaнитe пoлзвaтeли нa плaтфopмaтa, нapичaни пo-дoлy зa ĸpaтĸocт „Клиенти“.

Данни за Morato.bg

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • 1. Наименование на Доставчика: "Мебели Морато" ЕООД
 • 2. Седалище и адрес на управление: гр.Бургас, местност 9-ти километър
 • 3. Адрес за упражняване на дейността: гр.Бургас, местност 9-ти километър
 • 4. Данни за кореспонденция: Email: office@morato.bg
 • 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203364000

Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.morato.bg
(3)Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 131449987

Morato.bg си запазва правото да променя Общите условия и Политиките за ползване, без предварително уведомление до клиентите.

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство и Политиките за ползване, включително при ползване на системата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез Morato.bg, се разрешават от компетентния български съд.